Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Miden Janusz Szafarzyński 90-734 Łódź ul.Więckowskiego 43/45). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

 

REGULAMIN

 

  1. Informację ogólne

1, Sklep internetowy firmy Miden prowadzony jest przez firmę

Miden Janusz Szafarzyński

90-734 Łódź

ul.Więckowskiego 43/45

NIP : 729-011-22-47

REGON 470776624

Dalej zwanym sprzedającym

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą kupująca produkt w celu, który w przeważającym stopniu, będzie niezwiązany z tą działalnością dalej nazywana „Klientem”.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na

wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni

przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do

obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym

prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

7. Szczegółowe informacje o danym produkcie, takie jak cena, opis, przykładowe zdjęcia, materiał i wersje

kolorystyczne przedstawione są na stronie prezentującej produkt.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

II Warunki korzystania ze sklepu

 

1. Informacje podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia powinny być

zgodne z rzeczywistością.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminem. W szczególności do:

2.1. Nieumieszczania w ramach sklepu treści ogólnie przyjętych za obraźliwe.

2.2. Nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionych informacji handlowych.

2.3. Korzystania ze sklepu w sposób nieutrudniający działania sklepu.

3. Właścicielem opisów i zdjęć produktów zamieszczonych na stronach sklepu, jest Sprzedający. Kopiowanie i

publiczne wykorzystywanie zamieszczanych treści bez zgody właściciela jest surowo zabronione.

4. W przypadku niestosowania się do warunków regulaminu Klient może zostać pozbawiony przez

administratora praw do korzystania z serwisu, bez możliwości ponownej rejestracji.

 

III Składanie zamówienia

 

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pomocą sieci Internet, pod adresem sklep@miden.pletorba.pl.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia za pośrednictwem strony sklepu oraz

poczty e-mail.

6. Po uzyskaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedającego cena zamówionych

towarów nie ulega zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w sklepie.

7. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia,

niezbędnych do realizacji wysyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży.

10. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail lub

telefonicznie, do momentu otrzymania od sklepu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do

realizacji.

 

 

IV Dostawa i odbiór

 

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Czas realizacji zamówienia, podany na stronach sklepu jest przewidywanym terminem przygotowania paczki

do wysyłki Klientowi. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć siedmiu dni roboczych

od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. W momencie odbioru przesyłki, Klient powinien dokładnie sprawdzić stan paczki. W przypadku widocznych

uszkodzeń, Klient proszony jest o nieprzyjmowanie paczki i w obecności pracownika poczty sporządzenie

protokółu szkody oraz niezwłocznie skontaktowanie się ze Sprzedającym.

6. W przypadku zaginięcia lub zagubienia paczki przez przewoźnika, Sprzedający wysyła ją ponownie lub jeśli jest to niemożliwe zwraca niezwłocznie otrzymaną wpłatę.

 

V Zwroty, reklamacje i gwarancja

 

1. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na

odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

2. Zwracany towar Klient odsyła na adres Sprzedającego.

3. Klient zwracający zakupiony towar proszony jest o wypełnienie formularza zawierającego dane niezbędne do zakończenia procedury zwrotu.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z

umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i

pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

5. Towar zakupiony u Sprzedającego może być reklamowany, jeśli posiada cechy bądź wady stanowiące o jego niezgodności z umową. W takim wypadku formularz reklamacyjny określający niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

6. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Formularz zwrotu i formularz reklamacji należy wypełnić pismem drukowanym w sposób łatwy do odczytania.

8. Sytuacji odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, klient ponosi koszty odesłania towaru.

 

VI Ochrona danych osobowych

 

1.Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe . Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

VII Postanowienia końcowe

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)